مديريت آموزشي

ارائه مقالات و طرح درس هاي مربوط به مديريت آموزشي مخصوص دانشجويان كارشناسي ارشد


  اولویت های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش سالهای 1390 و 1391 روابط عمومي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اولویت های پژوهشی سال های 1390 و 5 1391 مقدمه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به عنوان مه مترين كانون پژوهشي وزارت آموزش و پرورش، وظيفه پاسخ گويي به بخشي از نيازهاي تحقيقاتي كش 􀀯ور در حوزه تعليم و تربيت را برعهده دارد و از جمله مه مترين اهداف و وظاي 􀀯ف آن، علاوه ب 􀀯ر انجام تحقيقات بنيادي ، كاربردي و توس 􀀯عه اي در زمين 􀀯ه مس 􀀯ايل تعليم و تربي 􀀯ت؛ شناس 􀀯ايي نيازهاي پژوهش 􀀯ي آموزش و پرورش ، فراهم آوردن امكانات براي توس 􀀯عه و گس 􀀯ترش پژوهش در كليه سطوح نظام آموزشي و زمينه سازي براي ارتقاي كيفي تحقيقات است. به لطف خداوند و با همفكري و تلاش پژوهش 􀀯گران، امروز گنجينه اي پربار از ه 􀀯زاران عنوان يافته تحقيقاتي متناس 􀀯ب با نيازه 􀀯اي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران فراهم آمده و بخشي از بركات اين تلاش عالمانه در تدوين س 􀀯ند ملي تحول بنيادين آموزش و پرورش و ساير تصميمات كلان و مصوبات راهبردي اين وزارت تجلي يافته اس 􀀯ت . بي ش 􀀯ك اجراي برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش 􀀯ي نيز مس 􀀯تلزم همراهي محققان و معلمان فرهيخته اي است كه با اجراي برنام ههاي اقدام پژوهي و درس پژوهي شور مقدس 􀀯ي را در فضاي مدارس ايجاد و رويكرده 􀀯اي نويني را براي پرورش دانش آموزاني پرسشگر و پژوهنده ترسيم مي كنند. از س 􀀯وي ديگر، دس 􀀯تور موكد وزير محت 􀀯رم آموزش و پ 􀀯رورش مبني بر لزوم همراهي بيشتر نظام پژوهش 􀀯ي با واحدهاي اجرايي و پاس خگويي به نيازهاي كاربردي و مس 􀀯ايل مبتلابه معاون تها، سازما نها، واحدهاي اجرايي و مدارس موجب ش 􀀯د، تا در چارچوبي هماهنگ اولوي تهاي تحقيقاتي پيش 􀀯نهادي از كميت ههاي پژوهشي معاون تها، سازمانها، مراكز و حوز ههاي مربوط مربوط اخذ و پس بررس 􀀯ي در كميت ههاي تخصصي و پژوهش 􀀯كده هاي ذيربط، در شوراي پژوهشگاه تاييد و تدوين نهايي شود. مجموعه پيوست، بخشي از اين تلاش است كه با توجه به ملاحظات سازماني و ب 􀀯ه تفكيك واحدهاي س 􀀯تادي مرب 􀀯وط، براي اج 􀀯را در س 􀀯ال 1390 و 1391 به فراخوان عمومي گذاش 􀀯ته م يش 􀀯ود. بر اين اس 􀀯اس از كلي 􀀯ه مراكز علمي- پژوهش 􀀯ي، پژوهشگران ، دانش 􀀯جويان دور ههاي كارشناس 􀀯ي ارشد و دكترا، كميت ههاي پژوهش 􀀯ي معاون تها و ش 􀀯وراهاي تحقيقات اس 􀀯تا نها درخواست م يشود با انتخاب و انجام اين عناوين، نظام پژوهشي كشور را در راه وصول به اهداف متعالي خود ياري رسانند. دكتر مجيد قدمي رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 6 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش فراخوان اولوي تهاي پژوهشي به منظور پاس 􀀯خ گويي به نيازهاي پژوهش 􀀯ي نظام آموزش و پرورش كشور در ابعاد سياس 􀀯ت گذاري، برنامه ريزي، اجرا و نظارت، پژوهش 􀀯گاه مطالعات آموزش و پرورش از كليه پژوهشگران علاق همند دعوت م ينمايد، با انتخاب اولوي تهاي پژوهش 􀀯ي اعلام ش 􀀯ده در قالب طرح پژوهش 􀀯ي و يا پايا ننامه دور ههاي كارشناسي ارشد و دكتري، با اين پژوهشگاه همكاري نمايند: علاقه من 􀀯دان ب 􀀯ه اج 􀀯راي طر حه 􀀯اي پژوهش 􀀯ي داراي م 􀀯درك تحصيل 􀀯ي كارشناس 􀀯ي ارش 􀀯د و ترجيحاً مرتبط ب 􀀯ا موضوع پژوهش، باي 􀀯د نمون برگ پيش 􀀯نهاده پژوهشي پيوست و قابل دريافت از وب گاه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پ 􀀯رورش به نش 􀀯اني http://www.rie.ir را تنظيم و به نش 􀀯اني الكترونيكي Prsc@rie.ir ارسال نمايند. دانش 􀀯جويان علاقه مند به انجام طرح هاي پژوهش 􀀯ي در قالب پايا ننامه نيز نم 􀀯ون برگ مكاتبه دانش 􀀯گاه با پژوهش 􀀯گاه را از و بگاه مرب 􀀯وط دريافت و نامه مزبور را به همراه پيش 􀀯نهاده پژوهش 􀀯ي مصوب دانش 􀀯گاه، به انضمام درخواس 􀀯ت كتب 􀀯ي با ذكر نش 􀀯اني و ش 􀀯ماره هاي تم 􀀯اس از طريق نش 􀀯اني الكترونيكي فوق ارسال نمايند. نتايج بررس 􀀯ي تمامي پيش 􀀯نهاده هاي پژوهش 􀀯ي حداكثر پ 􀀯س از دو ماه از طريق نشاني الكترونيكي اعلام شده به اطلاع افراد متقاضي خواهد رسيد. نكات مهم: • پيشنهاده هاي پژوهشي حتي الامكان در مقياس منطقه اي )چند استاني( و يا ملي تعريف شود. • پيشنهاده پژوهشي با فونت 14 ياقوت و يا نازنين در محيط word تنظيم شود. • ذكر كد )رديف( پژوهشي در پيشنهاده پژوهشي الزامي است. • چنانچه پيش 􀀯نهاده پژوهشي )پروپوزال( مورد پذيرش قرار گيرد و منجر به عق 􀀯د قرارداد گ 􀀯ردد، موضوع در مقابل فهرس 􀀯ت اولويت پژوهش 􀀯ي در و بگاه پژوهشگاه ثبت و به اطلاع بازديد كنندگان خواهد رسيد. • جه 􀀯ت كس 􀀯ب اطلاع 􀀯ات بيش 􀀯تر م يتوانيد س 􀀯ؤالات خود را به نش 􀀯اني الكترونيكي Prsc@rie.ir ارسال نماييد. اولویت های پژوهشی سال های 1390 و 7 1391 اولوي تهاي پژوهشي سا لهاي 1390 و 1391 كد واحد مربوط عنوان پژوهشي 1 معاونت آموزش متوسطه بررسي ساختار و عملكرد گرو ههاي آموزشي و ميزان اثربخشي آن در فرآيند آموزش در دور هي متوسطه. 2 بررسي ميزان موفقيت و اثربخشي طرح آموزش مهارتهاي زندگي و آداب اجتماعي در مدارس مجري طرح. 3 انجام مطالعات تحليلي در مورد پيشرفت تحصيلي و افت تحصيلي دردوره متوسطه نظري. 4 بررسي چگونگي پذيرش دانش آموزان در دانشگا هها با توجه به قانون حذف كنكور و ارائه ي الگوي كاربست عملكرد تحصيلي آنان. 5 شناسايي عوامل موثر بر افزايش كارايي آموز شهاي فني و حرفه اي و پيشنهاد راهكارهاي اجرايي. 6 بررسي چگونگي ارائه آموزش همراه توليد در هنرستان هاي فني و حرفه اي و كاردانش. 7 بررسي وضعيت موجود آزمايشگا هها و كارگاه هاي مدارس از نظرنيروي انساني، تجهيزات و فضا مطابق با اهداف برنامه درسي و ارائه الگويي در خصوص فعال سازي آ نها. 8 بررسي عوامل تسهيل كننده مشاركت دستگا هها و سازمان هاي)دولتي و غيردولتي( در توسعه همكاري ها براي ارتقاي آموز شهاي مهارتي در شاخه ي كاردانش. 9 معاونت آموزش ابتدايي بررسي وضعيت موجود صلاحيتهاي عمومي و اختصاصي )حرفه اي( معلمان دوره ابتدايي و مقايسه آن با وضعيت مطلوب. 10 تدوين شاخص هاي مربوط به كيفيت آموزش و توسعه يافتگي آموزشي در دوره ابتدايي و بررسي مناطق آموزشي كشور براساس شاخ صهاي تدوين شده. 8 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش كد واحد مربوط عنوان پژوهشي 11 معاونت آموزش ابتدايي مقايسه عملكرد دانش آموزان و معلمان مدارس ابتدايي در نوبت صبح با بعدازظهر و چرخشي. 12 مطالعه تطبيقي تجارب كشورهاي هدف در مورد آموزش معلم چند پايه. 13 بررسي سوابق ميزان اثربخشي فوق برنامه در ارتقاء كيفيت آموزش و پرورش در مدارس شبانه روزي. 14 بررسي ميزان انطباق برنامه مراكز پيش دبستاني با راهنماي برنامه درسي مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش )از منظر رويكرد،اصول، محتوا، روش هاي آموزشي و پرورشي و ارزشيابي(. 15 ارزشيابي عملكرد آموزش پيش از دبستان طي 10 سال اخير. 16 معاونت پرورشي و تربيت بدني ارائه الگوي انجام فعالي تهاي تربيتي مدارس متناسب با اهداف برنام ههاي درسي و آموزشي. 17 بررسي راهكارهاي گسترش نقش تربيتي معلمان و كاركنان مدرسه در رابطه با ايفاي نقش پرورشي در مدارس. 18 مطالعه تطبيقي هدايت تحصيلي و تربيتي و ارائه الگوي مطلوب هدايت تحصيلي در ايران. 19 ارزشيابي برنامه ها و فعاليت هاي مراكز دارالقرآن الكريم آموزش و پرورش. 20 ارزشيابي جامع اجراي مسابقات قرآن و نهج البلاغه از مرحله آموزشگاهي تا مرحله كشوري. 21 بررسي ميزان شناخت، نگرش و الگو پذيري دانش آموزان پايه آخرمتوسطه از پيامبر )ص( و معصومين )ع(. 22 بررسي ميزان كارايي و اثربخشي فعاليت هاي كانون هاي فرهنگي و تربيتي دانش آموزان. 23 ارزشيابي ميزان تحقق اهداف مسابقات فرهنگي و هنري در استعدادها و خلاقيت هاي دانش آموزان. 24 بررسي ميزان شيوع رفتارهاي پرخطر در بين دانش آموزان. 25 ارزشيابي اثربخشي برنامه هاي سلامت در مدارس . اولویت های پژوهشی سال های 1390 و 9 1391 كد واحد مربوط عنوان پژوهشي 26 معاونت پرورشي و تربيت بدني مطالعه تطبيقي به منظور ارايه الگوي ارزشيابي از درس تربيت بدني. 27 مطالعه تطبيقي صلاحيت هاي حرف هاي معلمان تربيت بدني به منظور ارايه الگوي تربيت معلم تربيت بدني. 28 آسيب شناسي تدريس درس تربيت بدني توسط معلم زن در مدارس ابتدايي پسرانه . 29 مطالعه به منظور ارائه الگوي هدايت تحصيلي دانش آموزان بر اساس ساختار آموزشي 3- 3- 6 در ايران. 30 بررسي راهكارهاي توسعه كتابخانه مدارس و كلاس هاي درس. 31 بررسي راهكارهاي توسعه فرهنگ كتاب خواني در بين دانش آموزان. 32 مقايسه وضعيت فيزيكي مدارس كشور با استانداردهاي بهداشت محيط. 33 بررسي وضعيت سطح علمي و تخصصي معلمان تربيت بدني در مدارس و ارائه الگوها و شيوه هاي تقويت آن. 34 بررسي ميزان آمادگي جسماني دانش آموزان در دوره هاي تحصيلي راهنمايي و متوسطه. 35 بررسي كاركردهاي مساجد در مدارس و بالعكس. 36 معاونت حقوقي و امور مجلس بررسي ميزان و حدت رويه در آراء ديوان عدالت اداري در حيطه آموزش و پرورش. 37 بررسي آراء انفكاكي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و ارتباط آن با تخلفات انجام شده. 38 بررسي نقاط قوت و ضعف قانون رسيدگي به تخلفات اداري در وزارت آموزش و پرورش از ديدگاه اعضاي هيأت ها،فرهنگيان و صاحب نظران. 39 بررسي مسئولي تهاي حقوقي و مدني مربيان تربيت بدني در ساعات درس تربيت بدني در صورت بروز حوادث. 40 بررسي و تدوين حقوق و تكاليف دانش آموزان با استفاده از منابع معتبر حقوقي. 10 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش كد واحد مربوط عنوان پژوهشي 41 معاونت حقوقي و امور مجلس بررسي مشكلات ناشي از محكوميت هاي غيرعمدي و مالي فرهنگيان و ارائه راهكارهاي مناسب. 42 نياز سنجي آموزش حقوقي مديران ارشد ستادي و استاني. 43 بررسي راهكارهاي تأمين امنيت شغلي اعضاي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري. 44 بررسي و تحليل محتواي درخواست هاي مكتوب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در 10 سال گذشته. 45 بررسي خلاء هاي قانوني در روند بهبود فعالي تهاي آموزشي و پرورشي. 46 معاونت توسعه مديريت و پشتيباني ارزشيابي عملكرد مراكز آموزشي-رفاهي به منظور تعيين راهكارهاي مناسب جهت ارائه خدمات مطلوب به فرهنگيان. 47 ارزشيابي اقدامات وزارت متبوع در زمينه مسكن فرهنگيان. 48 ارزشيابي عملكرد بيمه طلايي در وزارت آموزش و پرورش 49 بررسي مسائل و مشكلات پوشش هاي بيمه اي دانش آموزان 50 ارزشيابي طرح اسكان موقت فرهنگيان در آموزشگا هها 51 بررسي و تحليل مفاد فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و آيي ننامه هاي ذي ربط و پيامدهاي اجراي آن در وزارت آموزش و پرورش در مقايسه با قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت مصوب سال 70 . 52 ارزشيابي ضوابط و نتايج تعديل پست هاي سازماني ادارات )از سطح منطقه تا ستاد( در بهبود كارآيي نظام اداري با توجه به قوانين و سياست ها و نتايج حاصل از اجراي آن. 53 ارزيابي پيامدهاي اجراي شيو هنامه چارچوب ساماندهي و مديريت نيروي انساني. 54 تحليل وضعيت موجود نقل و انتقال فرهنگيان و ارائه راهكارهايي براي بهينه سازي آن. 55 بررسي متغيرهاي برنامه توسعه سنواتي از ديدگاه مسئولين )مديران و كارشناسان( ادارات كل و مناطق آموزش و پرورش كشور. اولویت های پژوهشی سال های 1390 و 11 1391 كد واحد مربوط عنوان پژوهشي 56 معاونت توسعه مديريت و پشتيباني بررسي و شناسايي عوامل موثر بر بهر ه وري مدارس به منظور ارائه الگوي مناسب. 57 ارائه الگوي بهينه نظارت و كنترل هزينه كرد اعتبارات در جهت استقرار و اثربخشي و بهر ه وري بودجه ريزي عملياتي در آموزش و پرورش. 58 بررسي و مطالعه تحليلي سهم اعتبارات غير پرسنلي در بودجه وزارت آموزش و پرورش طي برنام ههاي سوم و چهارم توسعه و برآورد اين سهم طي برنامه پنجم توسعه )اجراي بند «ب » ماده 19 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه(. 59 آسي بشناسي نحوه كسب هزينه و درآمدهاي متفرقه در واحدهاي آموزشي. 60 بررسي نظام پرداخت متمركز و غير متمركز تخصيص اعتبارات در آموزش و پرورش در دهه اخير. 61 پيامدهاي اجرايي مغاير تها و مشكلات قوانين و مقررات مالي و محاسباتي در آموزش و پرورش. 62 بررسي وضع موجود نظارت بر هزين هها و پرداخ تهاي ادارات آموزش و پرورش و ارائه راهكارهاي لازم براي بهبود آن. تدوين و بررسي شاخص هاي بهره وري منابع انساني در دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش 63 آموزش و پرورش مبتني بر اسناد تحولي. 64 بررسي موانع و شناسايي راهكارهاي ارتقاي مدارس ماندگار. 65 بررسي سازو كارهاي تأسيس و راه اندازي مدارس تجربي. 66 بررسي سازو كارهاي تأسيس و راه اندازي خانه هاي علم و فناوري در آموزش و پرورش. 67 بررسي تحليلي اسناد و طرح هاي آموزش و پرورش در سه دهه گذشته. 68 بررسي و طراحي نظام سنجش و ارزشيابي و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمي عمومي. 69 بررسي و طراحي نظام رتبه بندي مدارس در آموزش و پرورش. 12 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش كد واحد مربوط عنوان پژوهشي 70 تحليل محتواي آراء صادره كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش در سه سال اخير. 71 طراحي الگوي بالندگي شغلي – حرف هاي براي منابع انساني. 72 طراحي نظام سنجش و ارزشيابي صلاحي تهاي عمومي، تخصيصي و حرفه اي معلمان و مشاوران. 73 مركز آموزش نيروي انساني ارايه الگوي استاندارد نيازسنجي آموز شهاي كوتاه مدت كاركنان. 74 شناسايي راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تأمين، تربيت و توسعه حرف هاي معلمان در ايران مبتني بر سند ملي آموزش و پرورش. 75 بررسي راهكارهاي كيفيت بخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان و معلمان وزارت آموزش و پرورش. 76 بررسي راه هاي ارتقاء كيفيت بخشي به انجم نها و اتحاديه هاي علمي معلمان كشور. بررسي تطبيقي الگوهاي نظام آماري آموزش و پرورش در مركز آمار و فناوري آموزش و پرورش 77 كشورهاي منطقه. 78 تدوين سند نظام جامع آمار در آموزش و پرورش. 79 تحليل هزينه و فايده كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشي. 80 بررسي دانش، نگرش و رفتار دانش آموزان نسبت به شبكه هاي اجتماعي و بازيهاي رايانه اي و ارائه راهكارهاي مناسب. اولویت های پژوهشی سال های 1390 و 13 1391 كد واحد مربوط عنوان پژوهشي 81 مركز سنجش آموزش و پرورش بررسي آسي بهاي روا نشناختي، جامع هشناختي و ساختاري متاثر از نظام فعلي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي. 82 بررسي مولفه هاي درون داد، فرايند و برون دادهاي نظام آموزشي كشور)موضوع مصوبه هفتصدو شصتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش(. 83 انجام مطالعات تطبيقي به منظور هنجاريابي عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايان دوره متوسطه. 84 بررسي ميزان تاثير وجود تك ماده )تبصره( بر نتايج ارزشياب يهاي پيشرفت تحصيلي در دور ههاي مختلف تحصيلي. 85 بررسي راهكارهاي اصلاح و بهبود شيوه هاي ارزشيابي)مستمر- پاياني(در كليه دوره هاي تحصيلي. 86 مطالعه شيوه هاي متناسب استفاده از ICT در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي. 87 مطالعه پيامدهاي احتمالي ناشي از اجراي قانون جديد پذيرش دانشجو )در خصوص حذف كنكور(. 88 بررسي ميزان مهارت هاي حرف هاي معلمان در نحوه طراحي سوالات استاندارد و تبيين ارتباط آن با نمره ميانگين كشوري در هر درس. 89 ارزشيابي شيوه هاي اجرايي آزمو نهاي برگزار شده توسط مركز سنجش آموزش و پرورش در دوره متوسطه. 90 سازمان مدارس غير دولتي وتوسعه مشاركتهاي مردمي و خانواده بررسي ميزان تحقق ارز شهاي اسلامي در دانش آموزان راهنمايي و متوسطه به تفكيك جنسيت. 91 بررسي ميزان عمل به هنجارهاي اسلامي در دانش آموزان راهنمايي و متوسطه به تفكيك جنسيت. 92 تدوين برنامه جامع استراتژيك زنان )زنان فرهنگي و دختران دانش آموز( در آموزش و پرورش. 93 ارزشيابي عملكرد دو سالانه مدارس هيات امنايي كشور. 94 ارزشيابي عملكرد آموزشي و تربيتي مدارس شاهد و ارائه راه هاي بهبود آن. 95 ارزشيابي از طرح پراكنده شاهد و ارائه راه هاي ارتقاء عملكرد دانش آموزان مشمول آن. 14 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش كد واحد مربوط عنوان پژوهشي 96 سازمان مدارس غير دولتي وتوسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده بررسي مشكلات و موانع اجرايي موجود در اجراي قانون شوراهاي آموزش و پرورش در سطوح مدارس، مناطق و شهرستان ها. 97 بررسي تاثير درجه بندي و حفظ و ارتقاي كيفيت مدارس غير دولتي در فعالي تهاي آموزشي و پرورشي آنها. 98 بررسي صلاحيت هاي حرفه اي نيروي انساني آزاد مدارس و مراكز غيردولتي و ارائه راهكارهاي كيفيت بخشي آنها. 99 بررسي راهكارهاي توسعه آموزش از راه دور در دوره متوسطه روستاهاي كشور. 100 مطالعه تطبيقي مدل هاي موفق مراكز آموزش از راه دور در كشورهاي هدف. 101 بررسي و امكان سنجي توسعه آموزش از راه دور در دوره ابتدايي. 102 بررسي اثربخشي فعالي تهاي انجمن اولياء و مربيان در مدارس. 103 بررسي عناوين و سرفصل هاي مورد نياز مخاطبان مجله پيوند. 104 اثربخشي برنامه هاي آموزش خانواده در حوزه معارف اسلامي و تربيت ديني. 105 بررسي را ههاي افزايش پيوند مديران، مربيان و اولياي دانش آموزان با رويكرد فرهنگ اسلامي. 106 بررسي راهكارهاي ايجاد تحول و نوآوري در مشاركت اثر بخش اولياء و مردم در مدرسه. 107 سازمان نهضت سوادآموزي بررسي علل عدم استقبال بيسوادان از برنامه هاي سوادآموزي. 108 بررسي علل پايين بودن نرخ ماندگاري بيسوادان ثبت نام شده در كلاس هاي سوادآموزي. 109 بررسي علل رجعت به بيسوادي در فارغ التحصيلان دوره مقدماتي )سواد آموزي و معادل آن( نهضت سوادآموزي. 110 بررسي مباني نظري و مطالعه تطبيقي نظام آموزش بزرگسالان در جهان و ارائه مدل كارآمد و موثر براي نظام آموزش بزرگسالان در كشور. اولویت های پژوهشی سال های 1390 و 15 1391 كد واحد مربوط عنوان پژوهشي 111 سازمان دان شآموزي ارزشيابي ميزان تحقق اهداف سازمان دانش آموزي در زمينه اوقات فراغت اعضاء. 112 نقش مجامع دانش آموزي ) مجلس دانش آموزي و ...( در تصميم گيري و تصميم سازي در سازمان دانش آموزي و وزارت آموزش و پرورش. 113 نقش تشكل هاي دانش آموزي پيشتازان و فرزانگان در توسعه رفتارهاي تشكيلاتي اعضاء. 114 مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان ارزيابي كارآيي دروني و بيروني باشگاه دانش پژوهان جوان با تاكيد بر آسيب شناسي المپيادهاي علمي. 115 بررسي زمين ههاي نگهداشت مدال آوران در داخل كشور و جذب آنان از خارج از كشور. 116 بررسي نيازهاي رو اني، اجتماعي، فرهنگي و تحصيلي دانش پژوهان جوان . 117 بررسي شيو ههاي مطالعه دانش پژوهان جوان . 118 ارزشيابي برنامه هاي پرورشي در مراكز پرورش استعدادهاي درخشان. 119 مطالعه تطبيقي آموزش و پرورش استعدادهاي درخشان در ايران و كشورها ي پيشرفته. 120 بررسي روايي آزمون هاي ورودي مدارس استعدادهاي درخشان با استفاده از آزمو نهاي معتبر هوش و خلاقيت. 121 امكان سنجي ايجاد مراكز پرورش استعدادهاي درخشان در زمين ههاي علو مانساني، تربي تبدني، معارف اسلامي، هنر، فني و حرف هاي و.... با توجه به زمينه هاي منطقه اي و استاني. 122 ارزشيابي مدارس استعدادهاي درخشان از نظر مؤلفه هاي اصلي آموزش و پرورش )مديريت و راهبري، منابع انساني، منابع مالي، فضا و تجهيزات، پژوهش و توسعه، برنامه آموزشي(. 123 راهكارهاي شناسايي و غني سازي علمي دانش آموزان داراي استعدادهاي درخشان در مدارس عادي. 16 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش كد واحد مربوط عنوان پژوهشي 124 سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور ارزشيابي اجراي آزمايشي طرح آموزش تلفيقي فراگير از سال 1386 تا 1389 . 125 طراحي، اجرا و ارزشيابي روش غيررسمي غربال گري براي سنجش سلامت جسماني و آمادگي تحصيلي در يكي از مناطق شهر تهران. 126 مطالعه تطبيقي آموزش فراگير براي شناسايي راهكار، با هدف توسعه آموزش فراگير در ايران. 127 مطالعه تطبيقي در مورد برنامه آموزش هاي حرفه اي براي دانش آموزان استثنائي. 128 بررسي مشكلات خانواد ه كودكان و دانش آموزان استثنائي براي مشاركت در برنامه جامع توا نبخشي. 129 ارزشيابي برنامه آموزش خانواده كودكان و دانش آموزان استثنائي. 130 هنجاريابي ملي آزمون غيركلامي هوش اسنايدرز – اومان. 131 ارزشيابي دوره هاي آموزش ضم نخدمت سازمان آموزش و پرورش كودكان استثنائي. 132 بررسي روايي پيش بين آزمو نهاي آمادگي تحصيلي طرح سنجش. 133 بررسي روايي پيش بين آزمون مشكلات رفتاري آخن باخ. 134 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بررسي رضايت مندي كودكان و نوجوانان از محصولات فرهنگي توليدي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و ارائه راهكارهاي كيفيت بخشي توليد محصولات جديد. 135 بررسي ميزان انطباق ادبيات داستاني كودك و نوجوان با مشخصات روان شناختي مخاطبان. 136 بررسي روش هاي توسعه فعاليت هاي فرهنگي هنري مراكز فراگير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان)ويژه كودكان با نيازهاي ويژه(. 137 بازنگري در طبقه بندي گروه سني مخاطبان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بر اساس ويژگيهاي رشدي و نيازهاي آنان به توليدات فرهنگي هنري. اولویت های پژوهشی سال های 1390 و 17 1391 كد واحد مربوط عنوان پژوهشي 138 مركز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ارزيابي فعاليت هاي كتاب رساني كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به مناطق روستايي )كتابخانه هاي سيار روستايي و پستي(و راههاي توسعه آن. 139 تحليل محتواي كتا بهاي داستاني تاليفي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از لحاظ پرورش مهارت هاي تفكر در گروه سني كودك و نوجوان. 140 بررسي راههاي افزايش ميزان مطالعه، رويكرد ها و شيوه هاي ترويج خواندن در بين كودكان و نوجوانان ايراني. 141 بررسي ميزان سرانه مطالعه ي محتواي غيردرسي در بين كودكان و نوجوانان. 142 مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور مقايسه روشهاي ارزشيابي عملكرد تحصيلي دانش آموزان در مدارس بين المللي با مدارس ايراني خارج ازكشور. 143 تبيين عملكرد ميزان بهره وري از سازمان هاي طرف عضويت وزارت آموزش وپرورش در 5 سال گذشته. 144 بررسي عملكرد وزارت آموزش وپرورش در خصوص آموزش توسعه پايدار. 145 تهيه و تدوين ضوابط مدارس هوشمند. سازمان نوسازي، توسعه احيا محوطه مدارس ) تهيه و تدوين طراحي محوطه. 146 و تجهيز مدارس مدارس در مقاطع مختلف(. 147 شناسايي مصالح متناسب با اقليم براي ساخت فضاهاي آموزشي. 148 مهندسي ارزش در حيطه فضاهاي آموزشي. 149 فناوري هاي نوين ساختماني )با رويكرد سازه( در ساخت مدارس. 150 سازمان پژوهش و برنام هريزي آموزشي تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره ابتدايي از منظر توجه به موضوع مصرف و ارائه الگوي مناسب. 151 بررسي و تبيين ابعاد و مفهوم جهاد اقتصادي در برنام ههاي درسي. 152 بررسي زمين ههاي رياضي مورد نياز در محتواي برنامه درسي شيمي دوره متوسطه و تدوين مصداق هاي كاربردي. 153 بررسي ساختار محتوايي يك بسته آموزشي استاندارد براي شاخ ههاي مختلف علوم تجربي )شيمي(. 18 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش كد واحد مربوط عنوان پژوهشي 154 سازمان پژوهش و برنام هريزي آموزشي بررسي جايگاه، حدود و شيوه ورود محتواي زمي نشناسي در آموزش دوره متوسطه. 155 ارزشيابي اجراي طرح سباح در مدارس. 156 آسيب شناسي آموزش زبان عربي در دوره راهنمايي و متوسطه. 157 آسيب شناسي آموزش زبان انگليسي در دوره راهنمايي و متوسطه. 158 بررسي و تحليل رويكردها و روشهاي آموزش زبان فارسي در كتابهاي درسي زبان و ادب فارسي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه از سال 1300 تا 1390 . 159 طراحي الگويي براي پرورش فطرت زيبايي شناختي دانش آموزان در دوره آموزش عمومي)با تأكيد بر حوزه يادگيري فرهنگ و هنر(. 160 بررسي ساختار و محتواي يك بسته آموزشي استاندارد براي آموزش هنر در دوره آموزش عمومي با توجه به حوز ههاي يادگيري برنامه درسي ملي. 161 مطالعه تطبيقي برنامه درسي رياضي دوره متوسطه ايران و چند كشور توسعه يافته و در حال توسعه. 162 بررسي چگونگي وضعيت شايستگ يهاي مشترك و غير فني در آموز شهاي فني و حرفه اي و را ههاي تقويت آن با توجه به برنام ه درسي تلفيقي و ملي. 163 مطالعه مقایسه ای نقش یادگیری الکترون کیی ) E-Learning ( در آموزش های فنی و حرفه ای کشورهای گوناگون. 164 مطالعه جهت گیری و تغ ییرات دنیای کار و مشاغل مبتنی بر فناوری های نوین در کشور. 165 مطالعه مقايس هاي اصلاحات برنامه درسي تلفيقي توسعه پايدار با تاكيد بر مشاغل سبز در آموز شهاي فني و حرفه اي كشورها. 166 مطالعه مقایس های برنامه درسی تلفیقی فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش فنی و حرفه ای کشورهای گوناگون. اولویت های پژوهشی سال های 1390 و 19 1391 كد واحد مربوط عنوان پژوهشي 167 سازمان پژوهش و برنام هريزي آموزشي بررسي اثر بخشي محتواي شبكه ملي مدارس ايران)رشد( در سطح مخاطبان. 168 مطالعه تطبيقي نشريات آموزشي معلمان ايران درمقايسه با ساير كشورها به منظور ارتقاي استانداردهاي نشريات آموزشي رشد معلمان. 169 مطالعه تطبيقي نشريات آموزشي كودكان و نوجوانان ايران با ساير كشورها به منظور ارتقاي استانداردهاي نشريات آموزشی رشد دانش آموزان. 170 طراحي الگويي براي پرورش مهار تهاي تفكر دان شآموزان دوره آموزش عمومي با تأكيد بر حوزه يادگيري تفكر و حكمت. 171 يررسي ميزان اثر بخشي محتواي درس تاريخ ادبيات سال دوم و سوم آموزش متوسطه رشته ادبيات و علوم انساني. 172 بررسي چگونگي آموزش دروس كارگاهي و آزمايشگاهي فني و حرفه اي در برخي كشورها. 173 پروژه هاي مربوط به آزمون تيمز و پرلز تبيين سهم عوامل تاثير گذار )در همه سطوح دانش آموز، معلم ، مدير( در عملكرد دانش آموزان شركت كننده در مطالعات تيمز و پرلز با استفاده از رو شهاي چند سطحي. 174 تبيين ميزان تسلط دانش آموزان بر محتواي آموزشي و شناسايي عملكردهاي تسلط نيافته در حوزه هاي محتوايي و ارائه راهكارهايي براي ارتقاي آن. 175 شناخت راهبردهاي حل مسئله دانش آموزان در سوالات آزمون تيمز به منظور ارائه الگو جهت ارتقاي مهارت هاي تفكر دانش آموزان. 176 شاخص سازي ارزشيابي كارايي مدارس بر اساس متغيرهاي دانش آموز، معلم و مدرسه در مطالعات تيمز و پرلز. 177 تبيين تغييرات به وجود آمده در مدل هاي علي پيشرفت تحصيلي در دوره هاي گذشته تيمز و پرلز و توجه به عوامل تاثير گذار در طراحي هاي آموزشي در كشور هاي هدف. 178 شناخت و تحليل پاس خهاي ناشي از بد فهمي هاي دانش آموزان در تيمز و پرلز و كاربست نتايج در دوره هاي ضمن خدمت جهت ارتقاي صلاحيت هاي حرفه اي معلمان. 20 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش كد واحد مربوط عنوان پژوهشي 179 پژوهشكده تعليم و تربيت مطالعه رفتار سرمايه گذاري طبقات مختلف خانوارها در انواع آموزش دولتي، غيردولتي،عالي و فني و حرفه اي)بررسي زمينه هاي مورد نياز براي متنوع ساختن مدارس در كشور از جنبه تقاضاي خصوصي آموزش(. 180 بررسي راهبردهاي توسعه روابط مدرسه و جامعه محلي جهت افزايش نقش مدرسه به عنوان كانون پيشرفت محلي. 181 بررسي وضعيت پژوهش)درس پژوهي/ معلم پژوهنده/ دانش آموز پژوهنده( در مدرسه و ارائه الگوي توسعه و تعميق آن. 182 ميزان تحقق ارز شهاي اسلامي در دانش آموزان بر اساس برنام ههاي درسي علوم انساني متوسطه. 183 ارزشيابي اخلاق اجتماعي در برنام ههاي مصوب و كسب شده آموزش و پرورش در دوره راهنمايي و متوسطه. 184 تبيين سهم رفتار ديني و سبك تربيتي والدين بر التزام عملي دانش آموزان و ارائه مدل. 185 بررسي وضعيت آمادگي جسماني وتهيه نرم)هنجار( ملي مرتبط با سلامت دانش آموزان كشور. 186 ارزشيابي اثربخشي برنام هها و مداخله هاي پيشگيرانه آموزش و پرورش در حوزه سلامت. 187 بررسي شاخص هاي آنتروپومتريك)تن سنجي( و ارتباط آن با كاركردهاي تحصيلي دركودكان استثنايي. 188 بررسي سطح سلامت الگوهاي غذايي دانش آموزان عادي و استثنايي. 189 بررسي و مقايسه شاخص هاي ايمونولوژيكي دانش آموزان عادي و استثنايي. 190 ارزيابي ميزان تحقق اهداف آموزش خانواده. 191 بررسي و طراحي الگوي آموزش خانواده براي بهبود روابط والدين و دانش آموزان. اولویت های پژوهشی سال های 1390 و 21 1391 كد واحد مربوط عنوان پژوهشي 192 پژوهشكده خانواده بررسي مقايسه اي فرايند فرهن گپذيري در خانه و مدرسه. 193 بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري)وسواس فكري- علمي، بيش فعالي، سهل انگاري، اضطراب اجتماعي، نااميدي...(در سطح ملي و شناسايي عوامل مرتبط با آنها. 194 طراحي، تدوين و تعيين اثربخشي برنامه رواني- آموزش مبتني بر رويكرد چند وجهي در زمينه ارتقا بهزيستي و كاهش مشكلات عاطفي دان شآموزان دور ههاي مختلف تحصيلي. 195 بررسي و ارائه رو شهاي بومي جهت بهسازي راهبردهاي انگيزشي دانش آموزان در يادگيري. 196 آسيب شناسي نقش وسايل ارتباط جمعي مدرن در تحقق اهداف اخلاقي و اجتماعي آموزش و پرورش ابتدايي ايران و ارائه راهكارهايي براي مقابله با تاثيرات منفي آن. 197 بررسي تاثير هوشمند سازي مدارس بر فرايند ياددهي - يادگيري و مقايسه آن با مدارس عادي. 198 بررسي و ارائه مدل مشاركت جامعه )دانش آموزان، خانواده، معلم، نهادهاي دولتي و غيردولتي( در آموزش و پرورش ايران بر اساس اسناد بالا دستي. 199 پژوهشكده كودكان استثنايي انطباق و استاندارد سازي آزمون مهارت هاي ادراكي حركتي )گروه معلوليت هاي حسي- حركتي(. 200 تجزيه و تحليل و كاربرد واژگان پايه زبان فارسي در دانش آموزان عادي و استثنايي. 201 ساخت، انطباق و استاندارد سازي مجموعه آزمون رواني- آموزشي وودكات- جانسون. 202 ساخت، انطباق و استاندارد سازي آزمون آسي بپذيري جنسي. 203 بررسي و تدوين برنامه مداخله اي به منظور ارتقا رشد و شايستگي اجتماعي و هيجاني. 204 انطباق و هنجاريابي آزمون رياضي كي مت)نسخه جديد(. 205 انطباق و هنجاريابي آزمون رشد زباني told ، ويرايش چهارم. 206 بررسي مشكلات هيجاني- رفتاري در دانش آموزان كم توا ن ذهني و ارائه برنامه مداخل هاي مناسب. 207 بررسي ميزان اكتساب مهارتهاي شغلي در دانش آموزان كم توان ذهني دوره متوسطه حرفه اي. 22 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش كد واحد مربوط عنوان پژوهشي 208 مركز پژوهشي تعليم و تربيت كاربردي تبريز بررسي سهم عوامل موثر در ارتقاي بهداشت رواني دان شآموزان روستايي و عشايري. 209 مطالعه تطبيقي آموزش و پرورش روستايي و عشايري ايران با كشورهاي منطقه. 210 بررسي مشكلات آموزشي كلاس هاي چند پايه در آموزش و پرورش روستايي و عشايري ايران. 211 بررسي روشهاي جذب كودكان لازم التعليم بازمانده از تحصيل در مناطق روستايي و عشايري. 212 بررسي عوامل موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان روستايي و عشايري ايران و ارائه راهكارهايي براي كاهش آن. 213 بررسي موانع و مشكلات ياددهي و يادگيري مدارس ابتدايي دو زبانه كشور و ارائه يك الگو. 214 ساخت و اعتباريابي آزمو نهاي شناختي و كلامي براي كودكان دو زبانه. 215 سنجش ميزان تسلط دانش آموزان اول ابتدايي دو زبانه به زبان رسمي در بدو ورود به مدرسه. 216 پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآور يهاي آموزشي بررسي برنامه درسي و آموزشي دوره راهنمايي از منظر رويكردهاي نوين )تلفيقي، سازنده گرايي، يادگيري مشاركتي و ...(. 217 پژوهش در زمينه آموزش چند فرهنگي: بررسي نسبت فرهنگ ها با حوزه محتوايي و روشي در برنامه هاي درسي)با تاكيد بر ايران(. 218 پژوهش در زمينه تمركز زدايي نظام طراحي و توليد برنامه هاي درسي و اجراي آموز شها در ايران با تاكيد بر برنام هريزي درسي مبتني بر مدرسه. 219 اعتباريابي برنامه درسي ملي بر اساس اسناد بالا دستي و مطالعات بين المللي. 220 بررسي و شناسايي موانع پيش روي حمايت از نوآور يها و نوآوران آموزشي و ارائه رو شها و راهكارهاي مناسب. 221 بررسي شيوه ها و رويكردهاي آموزشي بكار گرفته شده در آموزش فناور يهاي نو )نانو و بيو( در دور ههاي مختلف تحصيلي. اولویت های پژوهشی سال های 1390 و 23 1391 كد واحد مربوط عنوان پژوهشي 222 پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآور يهاي آموزشي بررسي وضعيت برنامه درسي كشورهاي پيشرفته از منظر توجه به مباحث مربوط به منابع انرژ يهاي پاك و تجديدپذير. 223 بررسي بكارگيري رويكردهاي مكمل آموزش هنر )كلاسيك، رومانتيك و فرم گرايي( در تدوين برنامه درسي هنر. 224 بررسي عوامل مؤثر بر خوش خطي دانش آموزان و ارائه الگوي مناسب. 225 شناسايي و اعتبار بخشي استانداردهاي محتوايي و عملكردي براي دروس در دور ههاي مختلف تحصيلي. 226 ارزيابي شاخص هاي كارآمدي آموزش زبان عربي بر اساس مدل ارتباطي و راه حل هاي ارتقا سطح كيفي آن در دوره متوسطه. 227 بررسي و تدوين معيارهاي ارزشيابي اثر هنري دانش آموزان در دور ههاي مختلف تحصيلي. 228 كاربست زبان زيبايي شناسانه قرآن مجيد در فرايند آموزش هنر در دوره راهنمايي تحصيلي. 229 بررسي و تدوين راهنماي جامع برنامه درسي آموزش نجوم در دروس دور ههاي مختلف تحصيلي. 230 بررسي عوامل آموزشي )درون مدرسه اي( موثر در افت تحصيلي رياضي در ورود به دوره متوسطه. 231 امكان سنجي تحقق برنامه و اهداف آموز شهاي فني و حرف هاي در سند ملي آموزش و پرورش و برنامه پنجم توسعه. 232 ساخت و اعتبار بخشي آزمون هاي عملكرد براي دروس در دور ههاي مختلف تحصيلي. 24 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش “ نمونه مکاتبه دانش 􀀯گاه/ موسس 􀀯ه آموزش عالی برای معرفی دانشجویان کارشناسی ارشد/دکتری بمنظور استفاده از مزایای حمایت مالی پایان نامه” پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش باسلام واحترام بدین وس 􀀯یله تا یید می نماید آقای / خانم دانش 􀀯جوی رش 􀀯ته در مقطع کارشناسی ارش 􀀯د / دکتری این دانشگاه / موسسه آموزش عالی می باشد و طرح پایان نامه نامبرده تحت عنوان : در جلس 􀀯ه م 􀀯ورخ در ش 􀀯ورای ای 􀀯ن دانش 􀀯گاه /موسس 􀀯ه به تصویب رس 􀀯یده اس 􀀯ت و تحت نظارت آقای / خانم بعنوان استاد راهنما و آقای / خانم بعنوان استاد مشاور )اول( و آقای/خانم بعنوان اس 􀀯تاد مش 􀀯اور)دوم( اجرا خواهد شد، و نامب 􀀯رده حداکث 􀀯ر تا تاریخ موظف به ارائه ودفاع از پایان نامه مذکور می باشد. ضمنا" حس 􀀯اب این دانش 􀀯گاه با ش 􀀯مار ه در بان ک ش 􀀯عبه با کدحسابگری می باشد. این گواهی بنا به درخواس 􀀯ت نامبرده جهت ارائه به آن پژوهش 􀀯گاه بمنظور اس 􀀯تفاده از مزایای حمایت مالی از پایا ننامه های دانشجویی صادر گردیده و ارزش دیگری ندارد و تا این تاریخ نیز برای اس 􀀯تفاده از مزایای مذکور به موسسه یا سازمان دیگری معرفی نشده است . نام ونام خانوادگی ر ییس / معاون پژوهشی دانشگاه/ موسسه آموزش عالی امضا وتاریخ اولویت های پژوهشی سال های 1390 و 25 1391 نمون برگ پيشنهاده پژوهشي -1 عنوان پيشنهاده پژوهشي: الف. عنوان به فارسي: ب. عنوان به انگلیسی ج. نوع پيشنهاده: بنيادي كاربردي توسعه اي د. كد اولويت انتخابي در فراخوان: -2 نام و نام خانوادگي مجری: -3 نشاني: محل كار: تلفن محل كار: منزل: تلفن منزل: تلفن همراه: نشاني پست الكترونيكي: -4 شغل و سمت فعلي مجری: -5 سازمان متبوع: -6 درجات علمي و سوابق تحصيلي پيشنهاد دهنده: مدرك تحصيلي رشتة تحصيلي دانشگاه كشور سال فراغت ازتحصیل كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري 26 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش -7 سوابق شغلي مجری: سمت و نوع كار مدت نام مؤسسه شهر و كشور از تاريخ تا تاريخ -8 سوابق پژوهشي مجری: الف. مشخصات كامل آثار وتاليفات مهم مجری: رديف عنوان اثر نوع اثر سال كتاب چاپ ناشر تاليفي مقاله تاليفي كتاب ترجمه مقاله ترجمه ب. طر حهاي پژوهشي اجرا شده یا در دست اجرا توسط مجري: رديف عنوان طرح پژوهشي مؤسسه تأمين كننده اعتبار تاريخ محل اجرا شروع پايان ناظر -9 مشخصات همكاران اصلي دراين طرح پژوهشي: رديف نام و نام خانوادگي شغل درجه علمي نوع همكاري درصد مشاركت امضاء اولویت های پژوهشی سال های 1390 و 27 1391 -10 امضاء مجری: تاريخ: -11 خلاصه پيشنهاده پژوهشي )حداكثر 100 كلمه( -12 شرح كامل پيشنهاده 1-12 مقدمه: -2-12 بیان مسئله: -3-12 اهمیت و ضرورت مسئله: -4-12 اهداف تحقیق: 5-12 – سئوا لها یا فرضیه ها: -6-12 متغيرهاي تحقيق: -7-12 تعريف نظري و عملي متغيرها: -8-12 توضيح روش تحقیق: 9-12 ابزارهای مورد استفاده: الف: روايي ابزار: ب: پايايي ابزار: -10-12 جامعه مورد بررسي: الف: جامعه آماري: ب: روش نمونه گيري: ج: حجم نمونه: د: روش جمع آوري اطلاعات: -11-12 شیو ههای تحلیل اطلاعات: -12-12 سابقة علمي و تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور: -13-12 پيش بيني زمان اجراي كامل طرح: 14-12 - مراحل اجراء و پيشرفت كار: فعالی تها تاریخ شروع تاریخ پایان 28 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش -13 هزينه پرسنلي نوع مسئوليت مدرك تحصيلي كل ساعات كار حق الزحمه در ساعت جمع هزينه جمع -14 وسايل مورد نياز لوازم و مواد مصرفی مقدار قیمت واحد قیمت کل جمع -15 هزينه مسافرت )در صورت لزوم( مبدا مقصد تعداد آن نوع وسيله نقليه تعداد افراد هزينه به ريال جمع -16 ساير هزين ههاي: ) با ذكر موارد(: ............................................................................................................... ريال -17 جمع هزين ههاي طرح: هزين ههاي پرسنلي ريال هزين ههاي وسائل و مواد ريال هزين ههاي مسافرت ريال هزينه هاي ديگر ريال جمع كل ريال اولویت های پژوهشی سال های 1390 و 29 1391
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 13:50  توسط دكتر اميرحسين محمودي  |